4.B Bevisstgjøring mht kultur, religion og sosiale forhold - Ulike tolkeroller

4 4.9 Hva sier tolkereglene om tolk som kulturinformant?

"Tolken har ingen funksjon som kulturinformant eller kulturformidler under tolkingen og skal således ikke komme med ”ekspertuttalelser” om forhold som det kan ventes at tolken har spesielle kunnskaper om, for eksempel forhold i et annet land.

Dersom samtalepartene stiller tolken spørsmål om dette eller andre saksforhold, må tolken oversette spørsmål til samtaleparten, slik at parten selv kan svare”

  • Hva betyr denne paragraf i praksis?
  • Hva skal tolken svare?

Paragrafens intensjon: 
” Å hindre at tolken oppgir feilaktige opplysninger som kan få negative konsekvenser for saken/diagnosen/annet”.

  • Èn måte å forstå tolkereglene på….
  • En annen måte å forstå reglene på…