Avskrift og transkripsjon

Avskrift er dokument som ordrett gjengir innholdet av et annet dokument.

Avskrift kan ifølge norsk rett nyttes som bevismiddel hvis gjenparten er bekreftet av notarius publicus eller på annen måte. Avskrift kan også være nødvendig for å overføre skriftlig materiell på papir til digital bruk.

Transkripsjon er overføring av tale til lydskrift. Vanlig i norsk er en transkripsjon som med de latinske bokstavene gir et tilnærmet riktig bilde av uttalen i det fremmede språket. Enkeltbokstaver i russisk gjengis dermed i norsk med sj og tsj, i engelsk med sh og ch, i fransk med ch og tch, i tysk med sch og tsch, i svensk med sj og tj. For andre skriftsystemer har det skjedd en viss internasjonal samordning.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon og pris på tjenester innenfor avskrift og transkripsjon.