Fremmøte vs. telefon?

Tolketjenestens politikk på dette området dreier seg i stor grad om bevisstheten omkring tolkenes profesjonalitet, men også sett i et praktisk perspektiv. Det bør også være et fokus på det miljømessige i kombinasjon med det kostnadsmessige i samme sammenheng.

Dette kan forklares på følgende måte:

Det sier seg selv at man noen ganger foretrekker å ha tolken tilstede (konferansetolking/rettstolking/fylkesnemd osv er selvsagte eksempler). Andre eksempler kan være flerbruksmøter med mange instanser til stede, pasienter som skal til mange forskjellige undersøkelser på samme sykehus samme dag, allmøter med minoritetsspråklige tilstede (ofte brukt hvisketolking), biltilsyn/oppkjøring osv. Det finnes mange eksempler.

Men som oftest vil bruk av telefontolk være den rimeligste og mest praktiske løsningen for alle parter. Tolkebruker er sikret en uhildet, profesjonell tolk som ikke har bånd til den det skal tolkes for. Kostnadene ved bruk av tolk minimeres og miljøet blir ikke beskattet ved å skulle flytte seg fra A til B.

Ved å bruke profesjonelle tolker – fortrinnsvis tolker med offentlig godkjent utdannelse eller tolker fra Tolketjenesten uten offentlig godkjent utdannelse er du langt på vei sikret et godt sluttprodukt. Det vil ofte være fristende å bruke et familiemedlem, slektning eller annen nærstående for å spare noen kroner, men dette frarådes på det sterkeste.

Det er sannsynlig at disse ikke har nødvendig språklig kompetanse i begge språk eller har evnen til å tolke på riktig måte. Disse er heller ikke bundet av etiske prinsipper så som upartiskhet og taushetsplikt (se Yrkesetiske regler for tolken HER) hvilket er ytterst viktig.

Dine klienter/pasienter har krav på etisk, faglig og konfidensiell tolking!

Se mer om ulike tolkeformer under fanen Tolketjenester i menyen.