1. En gjennomgang av lovreguleringen på tolkefeltet

3 1.1.2 Forvaltningsloven

Loven er fra 1967.

Alle organer i en stat eller kommune er underlagt Forvaltningsloven.

Loven sier blant annet i §11 at…

…ansatte i stat og kommune har veiledningsplikt.

Bruker forstår ikke norsk = Forvaltningsorganet bør bruke tolk.

Omfanget av veiledningsplikten skal riktig nok tilpasses ens kapasitet, men kapasitetsmangel skal ikke ramme minoritetsspråklige som
er avhengige av tolk på en systematisk skjev måte.

Andre aktuelle paragrafer når det gjelder bruk av tolk:

§16 – Forhåndsvarsling: Parten skal ha mulighet til å uttale seg i en sak før vedtak treffes.

§ 17 – Forvaltningsorganets utrednings – og informasjonsplikt:
Sier at saken skal være opplyst på best mulig måte før vedtak treffes.
Tolk vil være påkrevd i en del slike saker (også at viktige dokumenter blir oversatt på Tolkebrukers morsmål).