1. En gjennomgang av lovreguleringen på tolkefeltet

8 1.1.7 Oppsummering

Hva tilkjennegir et samfunn som har erkjent å være flerspråklig/flerkulturelt?

To indikatorer reflekterer dette:

  • Rett og plikt til tolk er nedfelt i lovverket.
  • I hvilken utstrekning det benyttes slekt og venner som tospråklig medhjelper.

Begrepet tolk er ikke eksplisitt nevnt i flere av lovene vi har behandlet.
MEN HUSK - Behovet for bruk av tolk går begge veier.

PS: Om du går tilbake til kursmenyen, finner du flere lovtekster hentet fra andre reguleringer og som berører tolkefeltet. ("Andre lovreguleringer")