2. Hva er tolking?

1 2.0 Innledning

Vi skal i det dette kapittelet se på:

  • Hvordan kan tolking defineres og hvilke tolkeformer finnes?
  • Betyr tolking å oversette ytringer ordrett?
  • Hvilke utfordringer møter tolkebruker og tolk når det ikke finnes ekvivalente måter å få frem budskapet på?
  • Hva er forskjellen på tolking og oversettelse?