5. Tolketjenestens kvalitets- styringssystem ISO 9001

5 5.2 c) Tolkens habilitet

Rutiner for sikring av tolkenes habilitet
 
I følge Yrkesetiske retningslinjer for god tolkeskikk skal tolken selv si i fra når han/hun er inhabil. Tolken er inhabil når:

  • Tolken er part i saken
  • Tolken er i slekt men noen av partene
  • Tolken er verge eller fullmektig for en part
  • Tolken har handlet i saken for en av partene

Tolken er pålagt å melde fra dersom han/hun er inhabil, etter det vil det være opp til partene om de likevel vil bruke tolken for oppdraget.

Ett av Tolketjenestens sterkeste fortrinn, er at vi har tolker over hele landet – som på kort varsel kan påta seg telefontolking.
Ved å bruke telefontolk, får man tak i en fremmed person, gjerne bosatt på en annen kant av landet.

Tolken må så langt mulig få oppgitt navn på tolkebrukeren på forhånd for å vurdere spørsmålet om inhabilitet.

Tolkebekreftelse som sendes til kunden inneholder tolkens navn og telefonnummer, slik at kunden har mulighet for å dobbeltsjekke med klient.

Hvis det viser seg at habilitet er et problem ved et konkret tilfelle og vi blir gjort oppmerksom på dette så skaffer vi ny tolk snarest.

PS. For at dette system skal virke, påhviler det også et ansvar hos tolkebruker mht å gi oss de riktige navn og opplysninger ved bestilling der habilitet bes sjekket.