6. Tolketjenestens avvikssystem

3 6.2 Skjema for mottatt melding av avvik

Følgende skjema fylles ut av Tolketjenesten ved registrert avvik på tolk:

Del 2 - Fylles ut av Tolketjenesten v/kvalitetsleder
Kvalitetsleder vil i tillegg til å besvare DEL 2 og returnere til avviksmelder også kunne sende ytterligere besvarelse på avviket dersom dette er hensiktsmessig ut fra tolkens skriftlige redegjørelse/sin versjon av avviket
 
Trolig årsak til avviket:
Deres avvik er nå registrert hos Tolketjenesten. Årsaken til avviket blir først avdekket til fulle etter at tolk har besvar skriftlig og redegjort for sin versjon av hendelsen. I nedenforstående rubrikk vår prosedyre for avviket.

Forslag til tiltak/forbedring:
Kvalitetsleder oversender ”Etiske retningslinjer for tolker” og understreker de punkter som gjelder for dette avviket. Om svar ikke er tilfredsstillende, kan tolk risikere å bli tatt bort som tolk til avviket er lukket (les: til tolk har forstått meningen med eksklusjonen og at det er opp til han/henne å rette på sin egen tolkeetikk.

Signatur ved gjennomført tiltak og tilbakemelding til melder av avviket:

Kvalitetsleder
Denne avviksregistrering er sendt til: (melder av avviket hos kunden)