7. Retningslinjer for god tolkeskikk

1 7.0 Yrkesetiske regler for tolken

  • §1 Tolken skal ikke påta seg oppdrag uten å ha de nødvendige kvalifikasjoner.
  • §2 Tolken skal ikke påta seg oppdrag hvor han/hun er inhabil.
  • §3 Tolken skal være upartisk og ikke tillate at egne holdninger eller meninger påvirker arbeidet.
  • §4 Tolken skal tolke innholdet i alt som sies, intet fortie, intet tillegge, intet endre
  • §5 Tolken har taushetsplikt.
  • §6 Tolken må ikke i vinnings- eller annen hensikt misbruke informasjon som han/hun har fått kjennskap til gjennom tolking.
  • §7 Tolken skal ikke utføre andre oppdrag enn å tolke under tolkeoppdraget.
  • §8 Tolken skal si ifra når tolking ikke kan skje på en forsvarlig måte.
  • §9 En statsautorisert tolk som utfører skriftlige oversettelser har ikke adgang til å bruke betegnelsen i forbindelse med bekreftelse av riktigheten av en oversettelse av et dokument, verken selve oversettelsen eller i et dokument med referanse til oversettelsen.