Nasjonalt tolkeregister

Kvalifikasjonskategorier

Myndighetene poengterer at tolkebrukere bør etterspørre tolketjenester der tolk gjennomgående innehar tolkefaglige kvalifikasjoner. Videre heter det (...) "I praksis vil dette si tolker med statsautorisasjon og/eller tolkeutdanning der tolker med disse kvalifikasjoner finnes"
(Kilde: IMDi)


Kvalifikasjonskategorier. Kilde: IMDi: Når du trenger tolk- Veileder for kjøp av tolketjenester. Klikk her....

Kvalifikasjonskategoriene i Nasjonalt tolkeregister er inndelt i fem nivåer som følger:

NIVÅ 1: Tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning
Statsautoriserte tolker med bevilling fra Kommunal-og regionaldepartementet (KRD) eller Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og minst 30 studiepoeng/10 vekttall i tolking fra univrsitet og/eller høgskole

NIVÅ 2: Tolker med statsautorisasjon
Statsautoriserte tolker med bevilling fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) eller Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

NIVÅ 3: Tolker med tolkeutdanning
Tolker med minst 30 studiepoeng og/eller 10 vekttall i tolking fra universitet og/eller høgskole

NIVÅ 4: Oversettere med grunnleggende tolkeopplæring
Statsautoriserte translatører og/eller fagoversettere som har kurset Tolkens ansvarsområde (TAO)

NIVÅ 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring
Personer som har tilfredsstillende resultat Tospråklig sjekk for potensielle tolker (ToSPoT), samt kurs i Tolkens ansvarsområde (TAO)