IMDI - Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er en norsk statlig etat under Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

Etaten ble opprettet 1. januar 2006 og er tildelt oppgaver som tidligere lå under Utlendingsdirektoratet, herunder bosetting av flyktninger, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, tolking i offentlig sektor og koordinering av arbeidet mot rasisme og diskriminering.

IMDi skal iverksette integrerings- og mangfoldspolitikken på BLDs ansvarsområde - som bosetting av flyktninger, oppfølging av introduksjonsloven og forvaltning av viktige økonomiske virkemidler innenfor integrerings- og mangfoldsarbeidet.

Direktoratet samarbeider med innvandringsorganisasjoner og innvandrergrupper, kommuner, statlige etater og privat sektor. IMDi gir råd og iverksetter statlig politikk.

IMDi har hovedkontor i Oslo og regionale enheter i Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Gjøvik. www.imdi.no