Kvalitetshåndbok

Ordet Kvalitet har latinske røtter. Det kommer av ordet Qualis, som betyr hvordan, eller hvilken (egenskap).

Det beskriver altså den vesentlige egenskapen ved noe. Kvalitet, substantiv som betyr spesifikk eller særegen egenskap ved et objekt, en prosess, et kunstverk, et litterært produkt osv. Eksempel: God kvalitet, dårlig kvalitet, heve eller senke kvaliteten. Ordet brukes og forstås ofte selvstendig i positiv betydning som i uttrykket kvalitetsprodukt som er ment å bety et produkt av god kvalitet.

Når ordet kvalitet blir brukt alene synonymt med god kvalitet, blir det tilsvarende vanskelig å forholde seg til uttrykket dårlig kvalitet. I mer teknisk forstand brukes ikke begrepene god eller dårlig kvalitet, men derimot RETT kvalitet. Kvalitet i teknisk sammenheng angir samsvar med brukerens forventninger.

Den korrekte definisjonen i henhold til ISO 9000 er: Helheten av egenskaper en enhet har og som vedrører dens evne til å tilfredsstille uttalte og underforståtte behov.

Definisjon – KILDE: www.wikipedia.no

Se Sertifikat Norsk versjon
Se Sertifikat Engelsk versjon


HVA ER KVALITETSSIKRING?
Kvalitetssikring er tilak som har til formål å sikre at et produkt eller en tjeneste har egenskaper (en kvalitet) som tilsvarer eller er bedre enn en definert standard. I seg selv innebærer ikke kvalitetssikring at kvaliteten på produktet eller tjenesten er særskilt høy, men ved at et kvalitetsnivå er definert, sikrer man en minstestandard.

Tiltakene kan inkludere blant annet krav til personellets kompetanse (herunder også tolker og oversettere), fastsettelse av rutiner for utføring av prosesser, kontrollrutiner for å sikre at fastsatte rutiner følges og ulike former for ekstern vurdering og oppfølging av virksomheten.

HVA ER ET KVALITETSAVVIK?
Et kvalitetsavvik kan gjerne defineres som…”ikke oppfyllelse av spesifiserte krav.”

Tolketjenesten as har utformet og lever etter spesifiserte krav kategorisert som følger:

01 Avvik tolker og oversettere
02 Avvik meldt på Tolketjenesten
03 Avvik leverandører
04 Avvik meldt av tolker og oversettere
05 Avvik meldt av ansatte og administrativt personell


TOLKETJENESTENS AVVIKSHÅNDTERING
Hensikt og anvendelse:
Formålet med instruksen er å sikre at alle avvik og potensielle avvik blir rapportert og rettet opp. Instruksen omfatter alle avvik og potensielle avvik på produkter, prosesser og dokumentasjon som bedriften produserer eller med ekstern opprinnelse. Dette gjelder både avvik som blir avdekket i forbindelse med revisjon, kontroll eller annen gjennomgang eller i forbindelse med den daglige drift. Videre omfattes all behandling av avvik; rapportering,
behandling, gjennomføring av korrigerende og forebyggende tiltak og kontroll og evaluering av hvorvidt disse er gjennomført og er effektive.