Telefontolking

Vi formidler tolking over telefon på mange språk (tilgjengelig i ca 100 språk). Denne formen for tolking medfører at tolken ikke er fysisk tilstede.

Mottaker bør benytte høyttalende telefon. Har du ikke høytalende telefon, se vår oversikt over slike telefoner her

Uhildet tolking pr. telefon har etter hvert blitt viktig i mange sammenhenger. For nære bånd mellom tolk og den det tolkes for er ikke alltid av det gode. Det å bruke en fremmed person, gjerne bosatt på en annen kant av landet – en profesjonell mellom-mann/tolk, synes mer og mer viktig – også av kostnadsmessige og praktiske hensyn.

Hva er telefontolking?

Telefontolking er en rimelig og rask måte å tolke på via telefon. Og som brukes når fysiske møter ikke er mulig eller ønskelig. Telefontolking brukes også i spesielle situasjoner og når behovet for tolk oppstår uten at det er planlagt.

Telefontolking brukes gjerne når:

 • Du ønsker anonymitet
 • Det oppstår et uplanlagt behov for tolk
 • Det er et språk som ikke brukes ofte (Vanskelig å finne tolk lokalt)
 • Det er spesielle situasjoner der fysisk møte ikke er mulig
 • Det er store geografiske avstander

Vi har til enhver tid høyt kvalifiserte tolker som sørger for å ivareta de krav og ønsker du har. Enten det er relatert til kjønn, du ønsker konfidensialitet eller anonymitet.

Hvordan gjennomføres telefontolking?

Rent praktisk gjennomføres telefontolking ved at du og samtalepartner sitter på samme sted i samme rom og tolkingen skjer fortløpende via telefon eller telefonkonferanse.

Telefontolking i Oslo og hele Norge

Med telefontolking er det ingen forskjell om du sitter i Oslo, Bergen, Trondheim eller er i mindre bebygde områder.

I Oslo er behovet for tolking større fordi mange av våre offentlige departementer og offentlige/private organisasjoner har hovedkontor i Oslo.

Språknivå tolk

En av mange fordeler med telefontolking er at man da har et større utvalg av tolker med ulike språknivåer og spesialiteter.

Hva er den største fordelen med telefontolking?

Den største fordel er ofte økonomisk. Du sparer tid og reisekostnader. Det er også det mest miljøvennlige alternativ.

Hva er den største ulempen med telefontolking?

Den største ulempen er ofte at det krever veldig mye av tolken. Andre ulemper er ugunstige lydforhold, mangel på fysiske signaler (Visuell kontakt) og at behovet for pauser øker.

Sjekkliste for telefontolking

Kvaliteten på telefontolking krever så gode forberedelser som mulig.

 1. Hvis mulig avtal en forhåndssamtale
 2. Avklar om det er taushetsplikt, konfidensialitet eller andre forhold som skal tas hensyn til.
 3. Gi tolkeren informasjon om språk, alder, tema, dialekt, mål, deltagere, roller med mer.
 4. Sjekk at lyd er tilstrekkelig
 5. Finn egnet lokale som er skjermet for støy
 6. Avklar hvordan tolkingen skal gjennomføres (regler). For eksempel ordstyring.
 7. Avtal tidspunkt og sørg for at alle bekrefter tidspunktet
 8. Eventuelle dokumenter må tolken få på forhånd
 9. Adresse, linker, telefonnummer, navn.
 10. Sørg for at du har satt av nok tid, også tid til pauser (Gjerne pause hver 30 minutt ved krevende forhold eller hvert 45 minutt ellers).

Hva gjør vi i forbindelse med telefontolking?

Vi setter oss inn i alt av informasjon som er relevant for oppdraget. For eksempel fagbegrep, tjenester og terminologi. Vi lager ofte oversikter og forklaringer på ulike ting som er relevant.

I starten av telefontolkingen vil tolk eller fagperson informere om roller og oppgaver på begge språk.

Generelle retningslinjer for tolken

 • Ingenting blir utelatt eller lagt til/endret
 • Tolk opptrer upartisk og bidrar aldri med egne innspill/råd/meninger
 • Fagperson og person som skal tolkes har ansvaret for innhold i samtale, ikke tolken.
 • Tolken vil alltid be om mer informasjon/forklaring hvis noe er uklart
 • Tolken er underlagt streng taushetsplikt
 • Alle papirer og notater tolk har etter telefontolking skal makuleres

Noen tips til deg som skal ha telefontolk

Uttrykk deg klart og direkte. Gi oss mulighet til å tolke og vær forberedt på å måtte forklare fagbegrep. Unngå å bruke ord som hun og han. La tolken spørre den som skal tolkes direkte når det er behov for det.

Unngå andre oppgaver for tolken enn selve tolkingen!

Oppfølging etter telefontolking

Vi anbefaler at du tar en prat med vår tolker etter oppdraget. Dette gir oss en mulighet til å forbedre samarbeidet og gi konstruktive tilbakemeldinger.

Telefontolking i barnevernet

Telefontolking er mye brukt hos politi og barnevern. Her er regler, etiske retningslinjer og taushetsplikt sentralt.

Telefontolking
Telefontolking er mye brukt og økonomisk gunstig